Evanjeliá

Na sociálnej sieti Facebook sa nedávno objavil článok s nadpisom „Podvrhy v Biblii“, kde  autor sa „vraj“ opiera a súčasných historikov a archeológov a vyvracia viaceré pravdy Biblie. Zase jeden z mnohých pokusov zneuctiť Bibliu. Zamyslime sa v krátkosti o nej, tento krát o „evanjeliách“ Novej zmluvy.
Slovo „evanjelium“ znamená písomné podanie o Ježišovom živote, pôsobenia, smrti a zmŕtvychvstania; je to vyprávanie o pozemskom Ježišovi. Evanjeliá nie sú len historickým popisom života Ježiša Krista, ale skôr svedectvom viery. Vyjadrujú pôvodnú kresťanskú vieru v Ježiša (ako Krista, Spasiteľa, Božieho Syna) – inak by nikdy neboli napísané; evanjeliá vyjadrujú túto vieru na základe správ o skutočných udalostiach. Hovoria o Ježišovi, o Jeho slovách a skutkoch, tak ako aj o Jeho smrti, i o tom, ako sa zjavil, keď vstal z mŕtvych a môžu tak činiť jedine slovami viery, ktorú práve tento Ježiš svojím zjavením a svojimi skutkami vyvolal.

     Evanjeliá sú historickým svedectvom viery so zámerom zachovať pre nás dejiny a význam Ježiša, prebúdzať a podporovať v nás vieru v Ježiša ako Krista, učiniť pre nás podstatnými a účinnými Jeho slovo a dielo, Jeho smrť a zmŕtvychvstanie. Evanjeliá, podnietené Duchom Božím a správne zaznamenané, sprostredkované spoločenstvom veriacich, ktoré Ježiš založil, nesú po všetky časy a ku všetkým národom jediného záchrancu všetkých ľudí a dôb.

Prvotná kresťanská viera, ktorá evanjeliá „vytvorila“, zaručuje ich spoľahlivosť.

Ježiš pristúpil k nim (k učeníkom) a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s Vami po všetky dni, až do konca sveta. (Amen).“  Evanjelium Matúša 18-20.

Nie je možné komentovať.