Jubilejná konfirmácia

27. mája 2012 na sviatok zoslania Ducha svätého sa v našom chráme Božom konala milá slávnosť – rozpomienka na konfirmáciu. Zúčastnilo sa jej vyše 50 bratov a sestier, ktorí si spoločne pripomenuli chvíle svojej konfirmácie pred 25. a viac rokmi.

Slávnostnú atmosféru tejto udalosti svojou účasťou znásobil generálny biskup našej cirkvi PhDr. Miloš Klátik, PhD., ktorý vo svojej kázni, okrem iného, pripomenul neľahké obdobie ktorému čelila celá cirkev a s ňou i všetci tí, ktorí dnes oslavujú výročie svojej konfirmácie.

Domáca sestra farárka Mgr. Viktória Lisáková kázala v maďarskom jazyku. Hlavným motívom jej kázne bol Žalm 46.

Jubilujúcich konfirmandov pozdravil svojim vystúpením spevokol z cirkevného zboru Gemer, najmenší žiaci z Evanjelickej Základnej školy Zlatice Oravcovej s dramatickým pásmom o zoslaní Ducha svätého zakončeným spevom Kláriky Kóšovej a domáci spevokol.

Každý jubilujúci konfirmand dostal pamätnú plaketu, ktorá im bude pripomínať ich dnešný slávnostný deň. V závere služieb Božích bola pre všetkých prítomných prisluhovaná sviatosť Večere Pánovej, po ktorej celým chrámom hrdo zaznela evanjelická hymna – Hrad prepevný.

Pre celý náš cirkevný zbor, pre celú Rimavskú Sobotu a celý Rimavský seniorát je cťou, že naše pozvanie prijal a tejto slávnosti sa zúčastnil generálny biskup evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Miloš Klátik.

Ďakujeme za Božie požehnanie a všetkým jubilujúcim konfirmandom prajeme požehnané roky ich ďalšieho života.

Nie je možné komentovať.