Kresťanská Veľká noc

Len v kocke a stručne. História Veľkej noci má svoje dávne a praveké korene v izraelskej tradícii. Každým rokom si Izraelský národ pripomína Božiu záchranu z Egypta. Keď ich Boh prostredníctvom Mojžiša vyviedol z egyptského otroctva do zasľúbenej zeme Kanaán. Dodnes židia slávia „Pesach“. Prejavujú svoju vďačnosť Bohu za svoju záchranu a pripomínajú si tieto udalosti, aby nezabudli komu vďačia za svoje vyslobodenie. V Egypte boli otrokmi, ale Boh im ponúka inú, pravú  slobodu, ktorá sa odvíja od dôvery v Boha. Aj my sme niekedy otrokmi svojho času, svojich zlozvykov, ženieme sa za majetkami, za slávou, sme workoholikmi, samoľúbi, zahľadení do seba, sklamaní, prekvapení, rozčarovaní, nenásytní….., ale Boh nám ponúka čosi celkom iné. Hodnoty, bez ktorých sa nedá žiť. Aj keď pre niekoho je viera, nádej a láska len prázdna fráza a radšej uprednostňuje wellness počas sviatkov ako hľadať cestu zmierenia k sebe samému, k druhým, ale aj k Pánu Bohu. Kresťanská Veľká noc  nám ponúka čosi viac, ide až za hranice našich možností, čo nedokážeme pochopiť ani vysvetliť. Je naplnením posolstva a pokračovaním nádeje v Pánovi Ježišovi. Pri slovách ako sú napr. smrť, utrpenie, bolesť, nevyliečiteľné a nečakané choroby, výčitky svedomia, stres, neistota, strach, nezamestnanosť, rozvody, sklamanie a mnoho iných situácii  a faktorov nás nútia k tomu, aby sme sa zamysleli nad svojim vlastným životom.  Tam, kde nevieme nájsť tie správne odpovede na svoje pálčivé otázky, keď zúfalo hľadíme na trosky svojho života, ako sa nám všetko rúca, láme a padá pred našimi očami ako domček z karát a nevieme tomu nijako zabrániť. Odpoveď nachádzame v evanjeliu Veľkej noci. Pán Ježiš mení zaužívané zvyky a zvyklosti,  vracia ľuďom pravú a skutočnú nádej. Ide za hranice, všetkého čo by človek dokázal pochopiť a vysvetliť. Zrúti bariéru medzi Bohom a človekom. Obetuje sa za hriechy celého ľudstva a prináša odpustenie, zmierenie a nádej. Skrze Krista zrazu dostávame  a získavame  novú šancu. Stojí to za to. Láska a pokoj sú nenahraditeľné v našom živote. Toto je pravé svedectvo Veľkej noci, ktoré je obsiahnuté v slovách Jánovho evanjelia v 3. kapitole a v 16 verši. „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ Božia láska zahanbí každého jedného z nás. Keď počujeme o tom ako sa ľudia zúfalo snažia pochopiť čo bude po smrti, rôzne teórie prevteľovania sa, reinkarnácia a iné východné náboženstvá, filozofické prúdy nás držia v zajatí bludného kruhu akých si náuk. Pán Ježiš nám ukázal ten jasný a najsprávnejší smer. Je to cesta viery a dôvery v Božiu moc. Žiadna špekulácia, žiaden výmysel. Jeho vzkriesenie bolo skutočné a mnoho svedkov to videlo na svoje  vlastné oči a presvedčilo sa o tejto pravde. Nič nerobil tajne. Jeho moc sa dokázala aj vtedy, keď vzkriesil mnoho iných. Toto radostné evanjelium o vzkriesení sa zvestuje do dnes a je našou skutočnou a pravou nádejou. Sme vďační, že istota viery nám pomáha prekonať všetky naše ľudské trápenia a pochybnosti. Živé evanjelium  Veľkej noci nám vlieva nádej do našich radostných, ale aj smutných okamihov nášho každodenného života. Prijmime tento Boží dar vzkriesenia a odpustenia. Nebojme sa ho prijať. Na záver chcem každému popriať slovami vzkrieseného Krista. „Pokoj vám všetkým“ požehnané Veľkonočné chvíle s nádejou, že viera zachráni každého človeka.

Nie je možné komentovať.