Odkazy Cyrila a Metoda

 Cyril a Metod tu zanechali svoj živý odkaz, ktorý je súčasťou našej histórie a či už priamo alebo nepriamo  vstupujú do víru nášho každodenného života.

1. Prvým najvzácnejším odkazom Cyrila a Metoda je staroslovanský jazyk, ktorým sa aj dnes už v novšej podobe dorozumievame, ktorým píšeme, spievame. Je prejavom našich hodnôt a nášho slovanského kultúrneho dedičstva. Je to naša materinská reč, ktorá sa dedí z generácie na generáciu.

2. Druhým odkazom Cyrila a Metoda je spev. Prejavujeme ním svoju radosť i žiaľ. Dodáva nám chuť žiť a nikdy sa nevzdávať. Hovorí sa:„Kto spieva, dvakrát sa modlí“. V minulosti počas prác sa niesol krásny spev a v ňom mohutné čaro zažitých skúseností i životných múdrostí, ktoré sa vštepili do sŕdc budúcich i nových generácii. Naše deti nielen radi spievajú, ale aj tancujú. Ľudový tanec ako folklór, skrýva v sebe bohatstvo našich predkov. Je odkazom minulosti, ale aj  výzvou do budúcnosti. To, čo je naše, si nadovšetko chráňme a vážme.

3. Tretím odkazom dvoch úžasných bratov Cyrila a Metoda je slovanské písmo, ním každý deň rozvíjame svoju tvorivosť. Písmo, bez ktorého si ani dnes nevieme predstaviť svoj život. Učíme sa ho, aby sme mohli čítať diela našich predkov, ale aj súčasných autorov. V rodine a v rodinnom prostredí je nám vštepovaná viera a úcta ku všetkým ľuďom. Veď samotné prikázanie nám hovorí „Cti si otca i matku svoju, aby si dlho žil na zemi.“Za všetko máme byť vďační. Nebuďme nikdy skúpy na slová poďakovania./

4. Štvrtým odkazom dvoch významných vierozvestcov Cyrila a Metoda je viera, viera  bez ktorej nie je možné ani dnes žiť. Solúnski bratia priniesli so sebou kresťanstvo na územie Veľkej Moravy, a my v tomto odkaze viery spoznávame slová „miluj svojho blížneho ako seba samého“. Tieto slová nie  sú žiadnou bájkou, legendou či rozprávkou z minulosti. Je to cesta viery, cesta pokoja, lásky, ktorá slúži všetkým a tiahne sa ako zlatá niť celými slovanskými dejinami.

5. Piatym odkazom dvoch nerozlučných bratov Cyrila a Metoda je výzva nikdy sa nevzdávaj, ale bojuj za svoje práva, buď statočný, chráň a bráň pravdu viery. Toto odhodlanie dvoch bratov bolo sprevádzané mnohými ťažkosťami, ale aj s nepochopením. Preto aj my, čo začneme, v tom vytrvajme až dokonca, veď máme pred sebou veľké vzory. Od príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy uplynulo dodnes už 1150.rokov, preto dnešný svet, v ktorom žijeme je už celkom iný. Jedno predsa s ním, máme spoločné: nie je dôležité, čo máme na sebe, odkiaľ pochádzame. Medzi neoceniteľné hodnoty každej doby patrí viera, nádej a láska. Cyril a Metod veľa cestovali a putovali ako misionári.

6. Šiesty odkaz Cyrila a Metoda je ukrytý v slove nádej. V nádeji, ktorá ožíva v očiach i v srdciach našich detí, v šťastnom úsmeve a v tom, že národ, ktorý je hrdý na svoju minulosť prežije všetky útrapy i bolesti. Ako byť predsa naozaj šťastní ? Na túto otázku mnohokrát hľadáme skutočné odpovede. Zapamätajme si, že vzdelávať sa je v každom čase potrebné, spoznávať iné kultúry a jazyky, dokázať sa dorozumieť nielen slovom, ale aj láskou.

7. Cyril a Metod majú nepochybný význam i pre budovanie kultúry a vzdelania na našom území: „…sú autormi a rozsievačmi prvej najstaršej slovanskej národnej kultúry v literárnom zmysle i v najširšom zmysle kultúry ako priestoru, ktorý vytvára národ. Ich dielo je živým svedectvom a odkazom pre všetky generácie. Spájajú vieru s vedou a kultúrou. Ale súčasná generácia otvára svoje brány do širokého priestoru, v ktorom spoznávajú i čosi nové a moderné. Preto im musíme dať k tomu priestor, aby sa raz vrátili ku svojim koreňom a k hodnotám, ktoré nezapadnú prachom zabudnutia. Mladí ľudia sú nadchnutí novými trendmi, preto potrebujú čas, aby prehodnotili to čo je skutočne trvalé a večné v ich živote. /

8. Ôsmy odkaz Cyrila a Metoda je v slovách buď hrdý a šťastný na to, čo si prijal od svojich predkov. Reč i písmo, viera i nádej. Kto získa poznanie, získa  najväčší poklad vo svojom živote. Ján Amos Komenský sám zdôrazňoval, že učiť sa je veľmi potrebné. A opakovanie je matkou múdrosti. Ale svet deti je celkom iný. Je naplnený úprimnosťou, ale aj šantením. Ako to v skutočnosti vyzerá za katedrou v škole, nám odhalia naši noví kamaráti. Každý z nás síce chodil do školy, ale nie každý sa rovnako rád učil. Známky, poznámky i pochvaly sú vizitkou našej usilovnosti.

9. Istý významný historik povedal, že viera svojím obsahom a účinkami je kultúrou a civilizáciou ducha. Lepšie povedané je duchom rozmanitých kultúr a civilizácií. Bez toho, aby sa stotožňovala s niektorou kultúrou, lebo evanjelium nie je ani grécke, ani hebrejské, ani európske, je Božie a prenikne každou kultúrou a povznesie ju. Viera, aj keď je Božím slovom pre človeka, musí zaznieť a byť ohlasovaná v reči človeka a národa.

10. Posledným odkazom Cyrila a Metoda  sú slová, neboj sa, nikdy nie si sám, v jednote je skutočná a ozajstná  sila každého národa. Ak držíme spolu ako jeden národ, žijeme v skutočnej rodine, ktorá si vždy ochotne v každej dobe pomáha.

 

Nie je možné komentovať.