Ohňostroj lásky

Biblický text 1.list Korintským 13. kapitola

A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal a lásky by som nemal – nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou; všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeja, všetko pretrpí.

Láska nikdy neprestane. Ale proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie sa pominie. Lebo sčiastky poznávame a sčiastky prorokujeme, ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa; ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal (Boh). Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.  Amen

Nakoľko uzatvárame rok 2014 prichodí nám obzrieť sa späť. Zaspomínať na to čo je už za nami. Uzatvárame  tento rok s úspechmi, s prehrami s radosťami, ale aj so slzami v očiach  a zo sklamaniami…? Sme vôbec vďační Pánu Bohu za to, že sme s pomocou Božou zvládli svoju službu i poslanie. Posledný deň roka Silvester uzatvárame s ohňostrojom a bujarou náladou. My, ako kresťania sme v priebehu celého roka možno zažili pravý opak ohňostroj pravej Božej lásky, o ktorej sa píše v 1.liste Korintským v 13. kapitole. Dennodenne sme pociťovali trpezlivosť  Božej lásky voči nám. Boh nám dal čas milosti.! Dal nám šancu.! Ako sme ju využili, čo sme premárnili, zanedbali, nevšímali…..? Čas má veľkú hodnotu. Plynie rýchlo, ale dáva nám aj priestor, aby sme napravili to čo sme doteraz pokazili. Ohňostroj Božej lásky nás naplňuje  svojou silou a dodáva nám silu do všedných dní  nášho života. Preto ďakujeme za spoločne prežité vianočné chvíle za vianočné evanjelium nádeje za iné všedné dni a príležitosti. Človek sa vraj učí na svojich chybách. Preto prosme Pána, aby nám aj v Novom roku 2015 otvoril oči, aby sme videli aj svoje vlastné nedostatky a chyby a nevšímali si len nedostatky tých druhých. Ohňostroj Božej lásky vytryskne ako jasný dôkaz Božej prítomnosti. Chce upriamiť našu pozornosť na to, že Boh na nás nezabúda.! Ale ako je to vlastne s nami.  Ďakujeme za krásne vystúpenie našim deťom počas celého roka a zároveň pozývame všetkých na detské služby Božie. Rozpis bude zverejnený na web stránke. Všetkým našim veriacim, priaznivcom a sympatizantom prajeme krásny milostiplný a požehnaný rok 2015. Nech ohňostroj Božej lásky vás sprevádza cestou vášho života a je zdroj Božieho požehnania vo vašom živote.

Viktória Lisáková
zborová farárka

Nie je možné komentovať.