Spevokol 25

V tomto roku sme si pripomenuli 25. výročie existencie nášho spevokolu. Nakoľko spevokol je súčasťou nášho cirkevného zboru, dostáva priestor na mnohých cirkevných podujatiach, či sú to misijné alebo bohoslužobné aktivity, v priebehu celého cirkevného roka. Pravidelne chodíme na prehliadku spevokolov, ktorá sa koná na území nášho seniorátu, kde pri rôznych príležitostiach sú ocenené tie spevokoly, ktoré desiatky rokov slúžia svojim spevom, vzájomnou spoluprácou, vďaka ktorej pozdvihujú úroveň v našom okrese a v našej cirkvi. V tomto roku náš spevokol sa prezentoval na mnohých službách Božích počas sviatkov, na adventnom stretnutí, ktoré sa konalo v reštaurácii Mladosť, zároveň sa pripravuje aj na rozhlasovú nahrávku a na sviatky na svojich pravidelných nácvikoch. 25 rokov živote človeka je malé číslo, ale v živote spevokola zachytáva krásny čas spoločných vystúpením počas ktorých sa formujú vzácne hodnoty k umeniu, budujú sa vzťahy a vytvárajú sa nové možnosti, ktoré povzbudzujú každého človeka, aby rástol vo viere v pána Boha.

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd

Denne na cestách na celom svete zomrie približne 4-tisíc ľudí, desaťtisíce ďalších si po celý ďalší život nesú neraz ťažké následky s trvalým poškodením zdravia. Každý rok zomrie na cestách 1 milión 250 tisíc ľudí a vyše 50 miliónov osôb ostáva zranených, konštatuje Svetová zdravotnícka organizácia v spojitosti so Svetovým dňom pamiatky obetí dopravných nehôd, ktorý pripadá na tretiu nedeľu v novembri. Pre osoby vo veku 10 až 29 rokov predstavujú dopravné nehody prvú príčinu úmrtnosti, podčiarkla Svetová zdravotnícka organizácia. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) na 38. plenárnom zasadnutí 26. októbra 2005 vyzvalo v rezolúcii 60/5 členské štáty OSN a celé medzinárodné spoločenstvo, aby si každoročne tretiu novembrovú nedeľu pripomínalo Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd.

Zobraziť viac »

Jesenné zastávky

November sa nesie v znamení spomienok je tak trochu melancholický, chladný a sychravý. Všade cítime akýsi smútok veď aj počasie sa mení okolo nás. Všade panoval zhon a stres mnohí ľudia navštevovali cintoríny a spomínali na svojich zosnulých. Piétna spomienka úcty na tých, ktorí nám navždy budú chýbať v našom živote. V evanjelickej cirkvi sme sa na okamih zastavili aj pri Pamiatke Reformácie, ktorá nám pripomínala založenie našej cirkvi. Reformácia je pre nás aj dnes veľkou výzvou. Sú ľudia, ktorí sú na to povolaní aby nás inšpirovali, povzbudili a motivovali ku novým zmenám. Dr. Martin Luther patril medzi takéto výnimočné osobnosti. Bol vzdelaný, hľadal pravdu a odpovede, ktoré našiel v slove Božom v Biblii. Na základe Písma svätého poukazoval na nedostatky, ktoré panovali vo vtedajšej cirkvi. Stretával sa  s pochopením ale aj s nepochopením. Napriek všetkým úskaliam dôveroval pánu Bohu a nechcel sa odchýliť od slova Božieho. Ako už býva zvykom v dnešnom svete, kde vládne konzum. Mnohí ľudia uprednostňujú pred Pamiatkou Reformácie radšej Haloween, ktorý nemá kresťanské korene ale je pohanským sviatkom. Vyrezávané tekvice a tomu podobné dekorácie sú akýmsi sprievodným javom zvykov, ktoré pochádzajú z obdobia Keltov, keď druidský kňazi prinášali rôzne obete. Prv než niečo začneme praktizovať je dobré si to preveriť o čom to je aby to neskôr nemalo negatívny dopad na náš život.

Konfitábor 2019

erb_maly_RIS

Vďaka finančnej podpore Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) sa mohol uskutočniť mládežnícky tábor v čase od 18.9.2019-22.9.2019 pod názvom “Emotion“na území nášho seniorátu do ktorého sa zapojili naši mladí dorastenci. 

Téma konfirmačného tábora bola „Emotion” čiže pocity. Mladý človek tieto pocity nosí v sebe niekedy ich dokáže veľmi výrazne demonštrovať a inokedy ich sám vedome či už nevedome potláča. Tábor sa riadil podľa pravidiel a presného časového harmonogramu, ktorý bol vopred pripravený. Zachytával (radosť, smútok, hnev, lásku a strach) pozitívne ale aj negatívne pocity formou workshopov, vedomostných kvízov, pohybových aktivít a vzdelávacích, ktoré premostili celodenný program konfitábora.
Každý deň sme sa venovali rôznym pocitom, ktoré boli prepojené s biblickým výkladom. A práve tieto stretnutia nám pomohli nahliadnúť do určitých situácií, ktoré stimulujú naše správanie v škole ale aj v rodinnom prostredí. Výukové časti boli premostené rôznymi pomocnými úlohami, ktoré boli spojené s pohybovými aktivitami, počas ktorých sa tieto emócie aj vyskytli. Naši mládežníci spoločne so svojimi lektormi (v spolupráci so SEM) v rôznych situáciách sa snažili spoznávať samých seba, ale zároveň si všímali okolie, ktoré ich obklopovalo. 
Našim cieľom bolo, aby mladý človek sa dokázal ovládať (svoje emócie), zároveň, aby sa prispôsobil svojmu okoliu, mal odvahu hovoriť o svojich pocitoch a aby vyjadril aj svoj názor pri rôznych úlohách, ktoré nadväzovali na danú tému dňa. K celému procesu boli vytvorené tímy, ktoré mali svojich skupinových vedúcich, ktorí nabádali svojich členov k spoločným rozhovorom, ktoré niekedy zakončili aj kreatívnymi úlohami. Na konci tábora sme mali celkové vyhodnotenie, vďaka ktorému sme videli mnohé pozitíva, ktoré pomohli pri formovaní priateľstva, dobrých vzťahov a vštiepovania kresťanských hodnôt, ktoré majú priestor naďalej rozvíjať na stretnutí konfirmandov v daných cirkevných zboroch.

Konfitábor sa realizoval v Rimavskej Sobote. Výukové, vzdelávacie a pohybové aktivity sa konali v priestoroch EZŠ ZO v Rimavskej Sobote, ubytovanie bolo zabezpečené vo vzdelávacom stredisku (Csillagház) v Rimavskej Sobote, stravovanie zabezpečovala Cirkevná školská jedáleň v Rimavskej Sobote, v rámci projektu sme sa zúčastnili návštevy Hvezdárne v Rimavskej Sobote, ktorá zabezpečila výukový program pod názvom „Bol raz jeden vynálezca (Galileo Galilei)”– astronomické objavy, experimenty a vysvetlenia vo fyzike (voľný pád, zrýchlenie na naklonenej rovine, prílivy a odlivy,…).