Po Veľkej noci

Ešte v nás rezonujú sviatky Veľkej noci, počas ktorých sme spolu s Ježišom prežívali dobrorečenie pri Poslednej večeri, sklamanie z Judášovej zrady, smrteľnú úzkosť v Getsemane, smútok nad Petrovým zapretím, pokoj a mlčanie pred Kaifášom a Pilátom. Trpeli sme spolu s ním, keď Ho bičovali, potupovali, rúhali sa Mu a napokon Ho ukrižovali.  Ale zavŕšením týchto udalostí bola nesmierna radosť z Jeho slávneho zmŕtvychvstania, ktoré nám prinieslo spásu – vyslobodenie z otroctva hriechu a možnosť večného života.

Pripomeňme si, čo nám povedal Pán Ježiš o sebe:

* Ja som Svetlo sveta.
* Ja som dobrý pastier.
* Ja a Otec sme jedno.
* Kto verí vo mňa, má večný život.
* Ja som cesta, pravda a život.
* Ja som vinič, vy ste ratolesti.
* Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.
* Ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje.
* Moje slová sa nepominú.
* Neprišiel som súdiť svet, ale spasiť ho.
* Ja som chlieb života.
* Ja nehľadám svoju slávu.
* Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.    
* Ja som vzkriesenie a život.

„Bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia.“
Zjavenie Jána 1:18
KluceSvPetra

Nie je možné komentovať.