Poďakovanie ku Dňu matiek

 Na slovenských a potom aj na maďarských službách Božích v Rimavskej sobote sme pozdravili všetky mami, staré mami, krstné mami a ďakovali sme im za ich nekonečnú lásku i trpezlivosť pri výchove svojich ratolestí ako aj  za obetavú službu lásky, ktorú vykonávajú nezištne. Sestra farárka Viktória Lisáková sa na záver poďakovala účinkujúcim deťom za ich hrejivé a úprimné slová vďaky a lásky. Vystupujúce deti si aj malé darčeky svojim mamičkám. Sestra farárka vo svojej kázni zdôraznila dôležitosť vzťahov v rodinách a to, že rodina je základom života našich detí, v nej sa formuje osobnosť každého dieťaťa. Na maďarských službách Božích kázeň  bola o Ráchel a vystupujúce deti aj  2 krásnymi piesňami pozdravili svoje mamičky  a všetkých prítomných v chráme Božom.

Monika Kisantal Hansková

Nie je možné komentovať.