Požehnané vianoce 2016

Požehnané vianočné sviatky Vám všetci prajeme, 
aby  Božia láska vstupovala do vašich životov zvesťou slova Božieho. “Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežactvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.“ Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí. “  Izaiášové proroctvo nech vo vašich životoch vo vás vzbudzuje nádej, že Pán Boh aj dnes nám všetkým dáva možnosť mu dôverovať a spoliehať sa na jeho silu. 

Viktória Lisáková, zborová farárka – Rimavská Sobota

Kristovo narodenie, jeho vstup do sveta, prináša pre nás veľké posolstvo. Boh nás neodpísal, napriek tomu, že my sa od neho odvraciame. Dvere otcovského domu sú pre nás otvorené. Vianočná zvesť, popri iných radostiach, by mala byť naším zmierením s Bohom. Toto zmierenie prináša pokoj do sŕdc. Staré veci sa pominuli a prišli nové. Tento vnútorný pokoj dáva človeku tiež silu byť dobrý k iným ľuďom. Láska Vianoc v narodenom dieťati prináša lásku k ľuďom. Požehnané Vianoce!
Pri vstupe do Nového roku vstupujeme do nového terénu. Na novú, pre nás neznámu cestu. V 1. žalme sa hovorí, že Hospodin pozná cestu spravodlivých a cesta bezbožníkov vedie do záhuby. My si určite chceme vybrať správnu cestu. Aká je? Je to cesta s Pánom Bohom, ktorého sa máme báť, milovať ho a v neho dúfať. Nenechajme sa pritom zatlačiť cynickým výsmechom ľudí. Naším sprievodcom je Božie slovo. Čím lepšie budem poznať Bibliu, tým lepšie sa budeme vedieť rozhodovať v životných situáciách.
Na takejto ceste sa budeme podobať stromu,ktorý má dosť čerstvej vody a prináša dobré ovocie.Nájdeme skutočné šťastie a staneme sa požehnaním pre iných.

Jaroslav Bagačka – zborový dozorca

Adventná  modlitba:
Trojjediný náš Pane Bože. Ďakujeme Ti za túto  vzácnu chvíľu, kedy môže stáť okolo tohto adventného venca a veríme že ty sám si medzi nami prítomný. Ďakujeme Ti za to, že sme sa mohli dožiť aj tohtoročného adventu. Prosíme ťa, aby aj nastávajúce dni, ktoré nás čakajú boli plné pokoja a radosti, aby sme sa mohli už o týždeň tešiť z tej najradostnejšie správy akú si zvestoval skrze svojich anjelov celému svetu. Veď prišlo k nám spasenie. Svojím svätým duchom otvor naše srdcia, aby sme tie sviatky, ktoré tak túžobne očakávame prežili  nielen v kruhu našej rodiny, blízkych a priateľov, pri dobrom jedle a darčekoch, ale aby sme svoje srdce otvorili predovšetkým pre Tebe. Ty sám sa počas sviatkov skloň aj ku všetkým, ktorí sú utrápení, opustení, ťažko chorí, zomierajúci. Posilňuj ich nádejou, že nikoho neopúšťaš a že každému z nás dávaš príležitosť vojsť raz k tebe do večného kráľovstva. Amen.

Vladimíra Balcová – seniorálna kaplánka

Nie je možné komentovať.