Svadba, papier, priateľstvo…kde sa nachádzajú pravé hodnoty ?

Názory sa dnes rozchádzajú a rôznia či uzavrieť manželstvo alebo nie. Plynú z toho rôzne výhody, ale aj nevýhody- hlavne tie finančné. Ucelený obraz rodiny sa rozpadáva a pravé hodnoty sa strácajú. Akým spôsobom života žijeme, čo preferujeme také hodnoty aj budujeme a vyznávame. Pán Ježiš svojou prítomnosťou posvätil manželstvo, keď Ho pozvali na svadbu v Káne Galilejskej. Manželstvo má svoje pevné a  nemenné miesto aj v stvoriteľskom diele.  Aj v Slove Božom čítame čo Boh spojil človek nerozlučuj.

Apoštol Pavol dodáva nie všetko čo je dovolené je aj prospešné. Je ľahšie si robiť čo sa mi zachce, myslieť len na seba nie na toho druhého, ku ktorému by som sa mal prispôsobovať. To čo pripravíme svojim deťom to sa nám vráti aj úrokmi. Ak dieťa vyrastá v neusporiadanej rodine, kde konflikty a nedorozumenia sú na dennom poriadku, kde nie je úcta, kde sa manželia ponižujú….nemôžeme od neho očakávať, aby vedel čo je správne, keď to sám nevidel doma a nepoznal. Božie nariadenie je nemenné. Manželstvo je Boží dar, ktorý sa vďaka Božiemu požehnaniu mení aj na čosi krásne v našom živote. Kto sa drží Božích pravidiel nikdy neoľutuje vo svojom živote. Dôverujme Pánu Bohu On ešte nikoho nesklamal. Nevytvárajme si svoje vlastné zásady len, aby sme obišli tie Božie. Preto, lebo nemanželské, nechcené…..deti nezodpovedné vzťahy, rýchle vzplanutia ešte nepriniesli trvalé šťastie ani pokoj, ale ani rodinné zázemie. Keď  Boh z toho vzťahu chýba a On sám Ho nepožehnáva v tom manželstve je nepokoj. Klameme samých seba ak si myslíme pravý opak. Apoštol Pavol  vlastnosti lásky uvádza vo svojom liste 1.Korintským v 13.kapitole. Začítajme sa doňho a zamyslíme sa nad ním. Prajeme všetkým požehnané a šťastné manželstvo. A povedzte svojim manželom/kam, že ich máte nadovšetko radi a modlite sa za seba. Uvidíte aké zázraky a zmeny prinesie modlitba. Stojí to za to!

A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. 2A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal – nič nie som. 3A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.

4Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; 5nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, 6neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou; 7všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.

8Láska nikdy neprestane. Ale proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie sa pominie. 9Lebo sčiastky poznávame a sčiastky prorokujeme, 10ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie. 11Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa; ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. 12Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal (Boh). 13Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.

Nie je možné komentovať.