Konfirmácia

 

(1)   Konfirmačnú prípravu absolvujú členovia cirkvi vo veku nad 12 rokov. Príprava je dvojročná. Výnimku z veku a z dvojročnej príprave doby udeľuje senior. Výnimku nemožno udeliť z oboch požiadaviek súčasne.

(2)   Dvojročná konfirmačná príprava sa rozumie v rozsahu 80-100 vyučovacích hodín, rozdelených do dvoch bežných rokov. Vyučujúci vedie o konfirmačnej príprave záznam (učebné látky, dochádzka konfirmandov a pod.). Pri príprave starších alebo dospelých je potrebné primeraným spôsobom obsiahnuť celú konfirmačnú látku.

(3)   Na konfirmačnú prípravu je farár povinný používať učebnice a prípravku cirkvou schválené. Súčasťou konfirmačnej prípravy má byť aj práca s Bibliou, s evanjelickým spevníkom (naučiť spamäti aspoň 30 piesní – 1. verš), naučiť biblické texty – výpovede, žalmy, modlitby.

(4)   Od konfirmandov (i katechuménov) treba požadovať pravidelnú účasť na nedeľných dopoludňajších službách Božích.

(5)   Konfirmačná slávnosť sa koná podľa chrámovej Agendy.

(6)   Pri konfirmácii dostáva každý konfirmand konfirmačnú rozpomienku (i dospelí), na ktorej nesmie chýbať dátum krstu, uvedený je konfirmačný biblický text s podpisom konfirmujúceho a pečiatkou cirkevného zboru.

(7)   Po konfirmácii zapíše konfirmujúci podľa abecedného poriadku konfirmandov do konfirmačnej matriky s uvedením biblického textu a dátumom konfirmácie. K tomuto zápisu sa pripája každá ďalšia individuálna konfirmácia, ak taká bola v zbore počas roka.

(8)   Pri zápise ku konfirmačnej príprave zisťuje kňaz, či dieťa absolvovalo školskú náboženskú výučbu. V prípade, že dieťa neabsolvovalo školskú náboženskú výučbu a nenavštevovalo detské služby Božie, je program jeho prípravy doplnený o zameškané časti.