Cirkevný príspevok

Oznamujeme členom cirkevného zboru, že cirkevný príspevok(členské) vo výške 5.- eur na člena a rok je možné uhradiť aj prevodom na účet.
Rovnako je možné bezhotovostným prevodom posielať aj milodary.

V správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno a účel.
Číslo účtu IBAN : SK62 0900 0000 0000 6893 0773
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa
Variabilný symbol: mesiac a rok v tvare mmrrrr (napr. 052016)

VÚB Internet Banking
SLSP Internet Banking
Tatra banka Internet Banking