Cirkevný príspevok

Oznamujeme členom cirkevného zboru, že cirkevný príspevok (členské) vo výške 5.- eur na člena a rok je možné uhradiť aj prevodom na účet.

Číslo účtu IBAN : SK62 0900 0000 0000 6893 0773

Rovnako je možné bezhotovostným prevodom posielať aj milodary.

V správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno a účel, napr. CP 2020 (vaše meno), alebo Milodar 2020 (vaše meno)

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa
Variabilný symbol: mesiac a rok v tvare mmrrrr (napr. 052016)

Cirkevný príspevok ako aj milodar je možné uhradiť aj pomocou mobilnej aplikácie Vašej banky zosnímaním QR kódu.

Cirkevný príspevok
Milodar