Pamiatka posvätenia chrámu v Ožďanoch

Sme vďační pánu Bohu za náš  chrám, ktorý bol svedkom rôznych dejinných udalostí, ale je súčasťou aj nášho života. Je to priestor, v ktorom sa modlíme a počúvame slovo Božie.
… z histórie

Po reformácii prijal evanjelické vierovyznanie ako prvý okolo roku 1550 zemepán Bakos a po ňom aj jeho poddaní.Cuius regio eius religio.” Prvý kostol bol postavený z dreva okolo roku 1669, bol posvätený v 15. nedeľu po svätej Trojici, ktorý neskôr zničil požiar v roku 1742. 
V roku 1784 k matkocirkvi Ožďany boli pripojené dcérocirkvi Nové Hony/Pusztakeresztúr, Husiná/Guszona a Apátiky/Kisapátiky.Celý zbor bol v tom čase maďarský.
Začiatkom 17. storočia po vpáde Turkov premiestnili z Fiľakova do Oždian Gymnázium, ktoré bolo podporované Gemersko-malohontským seniorátom. V roku 1853 bolo presunuté do Rimavskej Soboty. 
So stavbou terajšieho kostola sa začalo 22. mája 1803 pre veľký nedostatok financií bol dokončený až o 20 rokov neskôr. Vysvätený bol 23. novembra 1823 superintendentom potiského dištriktu Pavlom Jozeffym. Kostol bol postavený v tradičnom barokovo-klasicistickom slohu tolerančných kostolov. Ide o sieňový priestor so segmentovým oltárnym uzáverom, zaklenutý pruskými klembami s medziklembovými pásmi, z troch strán murovaná protestanstká empora na piliéroch. Vymaľovaný bol v roku 1920 a 1932.
Veža evanjelického kostola bola pristavená až v roku 1824 a neskôr obnovená v roku 1878. Veža je súčasťou kostola, mierne vystupuje z fasády v podobe rizalitu, je ukončená barokovou helmicou s laternou. Zvony boli postupne zakúpené v roku 1791, 1805 a 1842. Dnes sú elektrifikované. 
Fara bola postavená v roku 1831 a škola v roku 1847. Z dejín cirkevného zboru vieme, že v roku 1840 prasknuté steny kostola dal opraviť Ing. Ladislav Horváth s finančnou podporou  baróna Luzsinského a vdovy grófky Juliany Korponayovej.

Prvá kazateľnica bola postavená nad oltárom, súčasná bola vybudovaná až v roku 1840 v klasicistickom štýle. Orgán bol postavený v roku 1760 Jánom Mandelom zakúpený rodinou Korponayovou, ktorý sa znehodnotil časom. Súčasný orgán pochádza z roku 1857 od Karola Kiszelyho, ktorý dodnes slúžil všetkým veriacim.
Oltár klasicistického portálového typu so štyrmi sĺpmi, tympanónom a ústredným obrazom. Bol opravovaný v roku 1929 J. Durdom a v roku 1932 K. Dobisom.

 

Nie je možné komentovať.