2. marec 2018 – Svetový deň modlitieb

Všetko Božie stvorenie je veľmi dobré
Biblické štúdium – Genezis 1, 1 – 31

V posledných rokoch sa veľmi veľa hovorí o klimatických zmenách. Surinam, rovnako ako veľa krajín na svete, pociťuje klimatické zmeny ako dôsledok globálneho otepľovania. Naše hlavné mesto Paramaribo sa nachádza blízko Atlantického oceána a rovnako ako aj iné oblasti je v súčasnosti v období dažďov postihnuté mnohými záplavami. Aj mnohé iné krajiny bojujú s  hurikánmi a povodňami.
Vedci v súčasnosti správne predpokladajú, že tieto zmeny môžu mať vážne dôsledky. Zaznamenali sme  už ničivé dôsledky prírodných katastrof, ako aj  civilizačných zásahov ľudí. Jedným z príkladov je znečistenie riek ortuťou  pri ťažbe zlata. Harmonické spolunažívanie ľudí, zvierat a prírody sa vytratilo. Podľa názoru mnohých odborníkov sme za to zodpovední práve my ľudia. Na strane druhej sme to opäť my, ktorí môžeme priniesť riešenia ako obnoviť harmóniu medzi ľuďmi a Božím stvorením.


My ženy zo Surinamu veríme, že kresťanské komunity môžu veľkou mierou prispieť k dlhodobej ochrane zdravého a bezpečného životného prostredia. Vieme, že budúcnosť zeme  a jej osud pre budúce generácie je v našich rukách. Vnímame to aj ako kľúčovú otázku našej viery. Pripomína nám to spojenie medzi Bohom a stvorením, Bohom a človekom, čo v nás vzbudzuje veľký rešpekt ku všetkému živému.
Pre kresťanské komunity je veľmi dôležité si uvedomiť, že žijeme v 21. storočí, pre ktoré je charakteristický rýchly pokrok v technológiách. V 24 hodinovej ekonomike sa ľudia snažia byť excelentní a je našou úlohou udržiavať morálne a etické princípy na patričnej vysokej úrovni. Mali  by sme sa pýtať sami seba, ako dosiahnuť rovnováhu medzi rozvíjajúcimi sa technológiami na jednej strane a minimalizovaním negatívnych vedľajších účinkov, ktoré majú na  naše prostredie.
Čo to znamená, keď vyznávame v Apoštolskom vyznaní: Verím v Boha Otca, Stvoriteľa neba a zeme; verím v Ježiša Krista, jeho jediného Syna; a verím v Ducha Svätého? Ako toto naše vyznanie súvisí s našou vierou v Boha ako Stvoriteľa? Aká je naša úloha ako kresťanov v Božom svete? Ako máme žiť zodpovedne v 21. storočí? Máme byť vedení výrokom z Biblie: Všetko Božie stvorenie je veľmi dobré (Genezis 1:1-31), ktorý je témou SDM 2018.
Slovo genesis znamená pôvod, začiatok, počiatok. Kniha Genezis je prvou knihou  Biblie, v ktorej je predivné zjavenie Boha zaznamenané ľuďmi viery. Genezis vydáva svedectvo o začiatku života na zemi, stvorení človeka a jeho zodpovednosti za všetko ostatné stvorenie.
V príbehu stvorenia Boh z chaosu stvoril nebo a zem. Boh stvoril vesmír a živý svet (1 – 26). Boh ukončil svoje stvoriteľské dielo stvorením človeka na svoj obraz, s poverením, že sa bude starať o Božie stvorenie, ktoré z Božieho pohľadu bolo veľmi dobré (28 – 31). Všetko toto urobil Boh slovom, oddelením a stvorením. V Genezis je vyjadrenie o nádhere stvorenia a mieste a funkcii každého stvorenia v celom stvoriteľskom diele. „A Boh videl, že všetko, čo stvoril, bolo veľmi dobré.“
V Žalme 8 sa žalmista pozerá na nebo, mesiac a hviezdy a pýta sa Boha: „Čo je človek, že naň pamätáš?“ a pokračuje velebením a oslavou: „ A urobil si ho len o niečo menším ako Boh a korunoval si ho slávou a dôstojnosťou a urobil si ho pánom nad dielom svojich rúk (3 – 5).“ V žalme však nenachádzame, že človek môže používať Božie stvorenia bez toho, aby sa o ne  staral, ako ani  produkty stvorenia bez toho, aby ich chránil a obnovoval. My muži a ženy si musíme byť vedomí toho, že sme boli stvorení na Boží obraz, a preto máme žiť v pokoji a spravodlivom zaobchádzaní so stvorením.
Tak ako zvieratá, aj ľudia dostali Božie požehnanie, ale aj poverenie: Buďte zodpovední, dobrí správcovia, ochraňujte a starajte sa o Božie stvorenie. Žijeme na tomto svete, a preto by sme nemali zničiť to, čo Boh stvoril. A tiež by sme sa nemali vyvyšovať nad Boha, pretože všetko – zem a čo žije na nej je Božie (Žalm 24, 1). Pre nás ľudí to znamená veľmi veľa – byť Božími spolupracovníkmi.

Štúdium Biblie v skupine
Metóda štúdia Biblie v skupine je známa aj ako kontextuálne čítanie Biblie. Cieľom je vytvoriť dialóg medzi súčasným a biblickým kontextom. Keď čítame Bibliu, uvedomujeme si našu súčasnú situáciu, a tak môžeme počuť, čo Božie slovo hovorí do našej doby. Tento prístup stavia  naše otázky a skutky do  nového svetla. Metóda má 4 fázy. Je potrebné vybrať  si moderátora, ktorý bude udržiavať a viesť  láskavú interakciu medzi účastníkmi.

 1. pozorovanie

Čo hovorí text? Čítajte text mnoho ráz, použite rôzne verzie prekladov a začnite komunikáciu spoločnou konverzáciou a odpovedaním na otázky: Čo tieto slová znamenajú pre mňa? Opakuje sa tu niečo alebo mení? Čo sa píše o stvorení? Čo je napísané o človekovi – o ľudstve?

 1. interpretácia
  a) Čo vám príde na myseľ, keď počúvate prečítané slová? Účastníci by mali hľadať spojenie medzi počutým a vlastnou skúsenosťou.
  b) V Genezis 1:22, 28 Boh požehnáva zvieratá a ľudí. Ako vnímate toto žehnanie v súvislosti so znečisteným ovzduším, prírodnými katastrofami, pokrokom v technológiách a zneužívaním prírody a ľudstva?
  c) Ako sa my ľudia staráme o stvorenie? Aká je naša úloha pri vnášaní Božieho požehnania do sveta v kontexte súčasnosti?
  d) Ako môžeme zabezpečiť budúcnosť tu na zemi pre nasledujúce generácie? Pouvažujte o:
 • raste potravinovej základne (organické potraviny, chemické, umelé hnojivá, malé farmy, agrobiznis)
 • ťažbe minerálov (zlato, bauxit…)
 • nakladaní s odpadom (recyklovanie, kompostovanie…)
 • všetkých formách násilia voči deťom, mládeži a ženám
 1. plénum
  Ukončite konverzáciu a zhrňte, čo téma SDM 2018 znamená pre vás osobne a pre vašu komunitu, keď vám bol zverený dar starostlivosti o Božie stvorenie.
 1. aplikácia
  Účastníci sa podelia o  poznatky, závery z čítania, uvažovania  a rozhovorov  v skupinách. Spoločne môžu pracovať na environmentálnych projektoch. Môžu napísať báseň, modlitbu, namaľovať obrázok k preberanej téme, ako aj vyjadriť  písomne svoj osobný záväzok v súvislosti so starostlivosťou o Božie stvorenie.

Nie je možné komentovať.