Kázeň na 1. adventnú nedeľu

Suspírium:

Noc pominula, deň je tu tichučké ráno nového Adventu. S Tebou Pane milý, chcem chodiť stále, kráčať veľkí, malí v radosti, jak v biede, v tebe viera naša, nás už viac s Tebou nerozdelí. Skloň sa k nám, ó nakloň ako k svojim valstným, požehnaj nám, čuj nás drahý Pane, z lásky svojej svätej vylej Ducha svojho na zbor svojich božích detí. Amen

 “ Čoskoro prídem! Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec.” Zj. Jána 3,11

 Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú a ho vo svojom živote zachovávajú.

 

Milí bratia a sestry vo viere, milí televízny diváci.

 Rýchlo plynúcim časom sa otvárajú brány tohtoročného Adventu. V týchto chvíľach stojíme pred novým začiatkom, pred novým rozhodnutím, pred novou cestou, pred novou príležitosťou, i pred novou otázkou…. ako prežiť tohtoročný Advent ? aby bol iný ako po tie ostatné roky v našom živote, čo všetko by sme mohli v ňom predsa len zmeniť, znova objaviť, aby naplnil všetky naše očakávania a naše túžby i predstavy? My sami teraz nevieme s istotou povedať, či bude výnimočný, všedný,  skromný, nenápadný alebo každodenný ?

Žijeme rýchlym tempom života a preto nič nestíhame čo by sme chceli……všetko robíme súrne, na rýchlo, na behu, len aby sme čosi dôležité predsa nezmeškali a kde sa len obzrieme v advente, každý už myslí len na predvianočný zhon, na darčeky, na prípravy, prekvapenia, všade vôkol nás pribúdajú svetlá, vianočné dekorácie v obchodoch, všetko dýcha už atmosférou Vianoc a svetiel a to najdôležitejšie nám akosi v tom zhone uniká. Hlavne, že budeme mať krásny adventný veniec na stole a deťom kúpime čokoládový adventný kalendár…o tom je Advent?

Čo pre mňa/nás v skutočnosti znamená Advent? Advent je spojený s očakávaním druhého príchodu PJK.

Raz sa konala veľmi zaujímavá anketa, v ktorej sa pýtali ľudí, čo pre nich znamená Advent? Prvý, ani nevedel čo slovo Advent v skutočnosti znamená poznal len Vianoce, ďalší bol tak pohltený svojou prácou a povinnosťami, že nevedel čo má odpovedať na danú otázku, zas iný mladý človek odpovedal krátko slovami nemám čas, ale deťom pri tejto otázke sa rozžiarili očká, pri pomyslení na darčeky, nechýba nám takáto úprimná a spontánna radosť?….  potom všetkom nakoniec znela veľmi zaujímavá odpoveď na otázku “Ako vyzerá môj Advent a čo pre mňa znamená?

Advent sa rovná v mojom živote slovu nádej, ktorú mi Boh ponúka vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorého druhý príchod očakávam. A práve s touto adventnou nádejou očakávania nového príchodu Božieho Syna aj my vstupujeme do nového cirkevného roka/obdobia, ktorý sa začína touto 1. adventnou nedeľou. Milí bratia a  milé sestry.

Čomu nás teda učí Advent?, vedie nás k tomu, aby sme si uvedomovali bližiaci sa druhý príchod Pánov a aby sme ho brali veľmi vážne.

Tak ako nám na to poukazujú slová Zjavenia Jánovho,: kde sa píše: Čoskoro prídem!.” Niekedy možno premýšľame nad tým ako sa máme pripraviť na Jeho druhý príchod a kedy ho máme očakávať, v akom čase, akým spôsobom?  Kedy nastane? čoskoro.!

My žijeme v realite bežného života, nevieme/nedokážeme si to ani predstaviť, preto neviem či sme si všimli to, že koľko času vo svojom živote strávime práve s tým spomínaním čakaním? Ráno čakáme na nejaký  dopravný prostriedok napr. na autobus alebo vlak, keď sa ponáhľame do práce alebo do školy, potom čakáme v rade v obchode, keď nakupujeme, čakáme na úradoch, očakávame príchod dieťaťa a rôzne iné situácie, ktoré sú spojené s každodennými potrebami. Preto každý náš deň či je jednoduchý alebo náročný je naplnený mnohými malými alebo veľkými očakávaniami a tie sú nám blízke. Popri tom všetkom mnohí z nás majú tu na zemi máme vysoké nároky, veľké plány, túžby, ktoré sa nám mnohokrát nenaplnili podľa našich predstáv a kvôli nim si niekedy nevšimneme, že aj od nás sa čosi očakáva a práve ani na túto skutočnosť by sme nemali nikdy  v tomto adventnom čase zabúdať: napríklad

….. aj na nás môže niekto čakať, možno na našu odpoveď, môžno očakáva našu pomoc, lásku, pochopenie, milí pohľad, súcit, čaká na naplnenie nášho sľubu… Všímajme si svet, v ktorom žijeme, pracujeme, tvoríme sme jeho súčasťou. Lebo Pán Ježiš povedal, že čokoľvek urobíte jednému z týchto najmenších bratov mne ste urobili. Ale čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.” Ako my od druhých očakávame, podobne  aj tí  druhí očakávajú od nás !!!

Keď na to hľadíme očami viery: mali by sme si položiť otázku: Sú to skutočné adventné očakávania? Pravdepodobne nie! Toto je len ľudský rozmer nášho života. Aby sme boli trendoví, štýloví, moderní, chceme mať ten správny imidž pred druhými, aby sme nič nezmeškali, pretekáme sa medzi sebou čo všetko pripravíme a vystavíme na sviatky a nevšímame si to najdôležitejšie, pravú adventnú zvesť, ktorá nám ukazuje koho máme v skutočnosti očakávať a akým spôsobom. Apoštol Ján nás povzbudzuje tými najsprávnejšími slovami:” Čoskoro prídem”. Hovorí jasne a výstižne.

S podobnými slovami povzbudenia sa stretávame v každodennom živote, keď už máme pocit vyčerpanosti a sklamania, keď už ďalej nevládzeme niesť svoj kríž- my ich potrebujeme počuť z úst našich najbližších či je to otec, mama, brat, sestra, kolega…..

Hovoríme slová: Vydržte to, zvládneme to, nevzdávajme sa, spolu nám to pôjde, dokážeme to…. Keď ich počujeme oni nám dodávajú úžasnú silu aj odvahu, keď prežívame tie najťažšie chvíle a okamihy svojho života, keď už ďalej naozaj nevládzeme, keď strácame silu, keď to chceme vzdať, keď máme taký zvláštny pocit, že je všetko stratené a už nič nemá zmysel…

Napriek všetkému čo sme už doteraz prežili,   okúsili, zvládli a prekonali nám Pán Boh zasľubuje svoj skorý príchod, aby sme si ho pripomínali “Čoskoro prídem:, ale nám zároveň aj hovorí čo máme dovtedy robiť-  Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec:

Denne držíme vo svojich rukách rôzne predmety, v náručí držíme aj dieťa, do svojich rúk berieme chlieb,  pomáhame starším ľuďom,  ale v tých istých rukách máme aj slovo Božie a tie isté ruky skladáme ku vďake a k modlitbám.

Slová “Drž sa toho čo máš”, pre kresťanov majú veľmi dôležitý význam držať sa viery. Toto je ten najsprávnejší kľúč adventného očakávania, ktoré je spojené nielen  s nádejou, ktorá nezomiera, ale prináša nám iné konkrétne požehnanie do nášho života.

Apoštol Ján nám dáva odpoveď čo môžeme získať?, keď sa budeme pridržať pravej viery v Božieho Syna: veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú Jeho príchod. 2.Tim.4, 8

Pri počutí týchto slov mnohí si možno pomyslia je to tak málo čo môžem získať, ja chcem oveľa viac. Áno v živote môžeme získať veľa ( vplyv, pozíciummoc, peniaze….) aj to je pravda, ale môžeme aj veľa stratiť- na to nikdy nezabúdajme, za čím sa ženieme. Na inom mieste Matúšovho evanjelia sa zas píše: “Ale čo prospeje človeku keby získal aj celý svet, výmenou za život…. Mt 16, 26

Na prahu nového cirkevného roka zapáľme teda adventné svetlá nádeje, aby nám pripomínali koho sa máme držať nielen počas previanočných príprav a počas  štyroch týždňov v adventnom období, ale počas celého nášho života. Držme sa Pána Ježiša, ktorý nás tak miloval, že zomrel za naše hriechy, aby sme my mohli mať večný život.

Milí bratia a milé sestry, my vierou veríme a srdcom poznávame, že Pán Ježiš nás nikdy nesklame. V živote sme už dôverovali mnohým ľuďom, na mnohých sme sa spoliehali, že nám pomôžu alebo poradia, že budú pri nás stáť, keď nás tí druhí odpíšu alebo sa nám otočia chrbtom…. A po týchto skúsenostiach prišlo sklamanie. A každé sklamanie bolí.

Napríklad Jána Krstiteľa sa početné zástupy pýtali: Čo teda robiť? Aj my sa pýtame? A Ján Krstiteľ im dal konkrétnu odpoveď, do ich konkrétnej situácie, ktorú zachytáva Lukášove evanjelium. Podobnú odpoveď môžeme dostať aj my dnes, ale musíme preto niečo urobiť. Modliť sa a prosiť Pána, lebo v tomto adventnom období sa nám k tomu znova otvára nový priestor.

A na otázku čo robiť v tomto adventnom čase  alebo ako prežiť tohotročný Advent, čo v ňom urobiť nové? Nájdime si čas pre Boha a pre vieru. K tomu sa nám otvára nový priestor. Držme sa nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista,  a s radosťou očakávajme Jeho druhý príchod. On nás nikdy nesklame. Amen

rtvs

záznam priameho prenosu

 

 

 

Nie je možné komentovať.