Odhaľovanie búst v Aleji dejateľov

Kázeň evanjelickej a.v. farárky Mgr. Viktórie Lisákovej pri príležitosti odhaľovania búst v Aleji dejateľov:

List Židom 13,7-8
“ Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania, a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.”

Milí prítomní, hostia, bratia a sestry vo viere.
S nadšením a s radosťou sme prijali spoločné pozvanie k dnešnému dňu a k tejto veľmi vzácnej výnimočnej chvíli na ktorú ste nás všetkých  pozvali, keď na krídlach spomienok spomíname na velikánov, na významné osobnosti, ktoré sa veľkou mierou zapísali do našich cirkevných, kultúrnych, národných a spoločenských dejín. Svojim pôvodom pochádzali z týchto  našich končín, boli to naši rodáci a krajania.

       Na pozvánke boli uvedené mená troch významných evanjelikov a to: Pavol Jozefy, August Horislav Škultéty a Jonatán Dobroslav Čipka. Kto boli títo výnimoční ľudia? J.D.Čipka bol spisovateľ, folklorista, učiteľ, zberateľ slovenských ľudových rozprávok, A. H. Škultéty, ako sa zmieňujú o ňom súčastníci jeho doby, že to bol “Slovák – veľkého srdca a veľkých činov”,  zároveň bol prvým riaditeľom  slovenského gymnázia a napokon P. Jozefy bol superintendantom a človekom živej a pravej viery v Ježiša Krista.

      V liste Židom sa píše, že máme, lepšie povedané, mali by sme spomínať. Otázka znie prečo?, keď človek bez rozdielu veku či má 5, 15, 30 alebo 50 rokov prirodzeným spôsobom zabúda. Niekedy nevieme čo bolo včera alebo aj dnes, sme jednoducho preťažení, zamyslení, utrápení. Inokedy nás ťažia naše osobné problémy, choroby, nezamestnanosť, úzkosť, strach, obavy čo bude, čo príde a čo nás pravdepodobne neminie. Sme ustarostení o zajtrajší deň. Ale čo by bolo keby aj naši predkovia takto zmýšľali? Istý človek sa raz zamýšľal nad životom a hodnotami a vyslovil nasledovnú myšlienku.: “Budúcnosť a prítomnosť stojí na pilieroch minulosti. Keď sa vhĺbime do týchto slov, spoznávame ich výpovednú hodnotu. Preto aj my dnes obraciame svoj pohľad do minulosti na naše významné osobnosti biblickými slovami. “Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie.” Škultéty, Čipka, Jozefy boli predovšetkým evanjelického vierovyznania a mužovia viery, zároveň boli horlivými zvestovateľmi slova Božieho, dôverovali Pánu Bohu, ktorý požehnával ich úsilie, snahu, prácu a ich odhodlanosť kráčať za vytýčenými cieľmi, aby vzdelávali nové generácie, aby vštepovali do ich sŕdc lásku a kresťanské hodnoty. Veľkosť vodcov je ukrytá v ich viere, v ich odhodlanosti, nasledovať Toho, kto je cestou, pravdou i životom aj dnes.

     Preto sa ich veľkosť odzrkadľuje aj v ich poslušnosti slovu, v obetavosti, zodpovednosti, byť vzorom pre tých, ktorých vyučovali a vštepovali do nich najprv duchovné a kultúrne hodnoty vďaka, ktorým sa budovali a formovali dejiny a národné povedomie.

       Každá doba má svoje čaro a je naplnená aj krásnymi chvíľami, ale na druhej strane má aj svoje tienisté stránky. Jozefy, Škultéty a Čipka žili v ťažkých časoch bied, útrap, útlaku, strádania, ale obetovali sa pre budúcnosť, pre nás všetkých, hľadali pravé a skutočné hodnoty. Ich služba a práca prinesie pravé ovocie duchovných a morálnych hodnôt, z ktorých môžeme čerpať aj my všetci – dnes. Našim poslaním je nielen na nich spomínať, ale si pripomínať ich prácu, obetavosť, aby sa stali prínosom pre budúce generácie. Slovenské národné noviny z roku 1846 píšu: “ Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená po nich horí, lebo práve obetiam svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje.”

Škultety vznešenými slovami odkazuje:”  Nie všetko, čo nie je naše, ale to, čo je vaše, to si vezmite Slováci, to prijmite do každého domu, tomu náruč otvorte a k srdcu priviňte, ako vlastný národný poklad.” 

A aký odkaz plynie pre nás hlavne to, aby sme nezabúdali, že aj my raz odídeme alebo naplníme svoje poslanie, ukončíme svoj život…… Otázka  potom všetkom na záver znie čo po nás zostane, či aj na nás budú s láskou a s uznaním spomínať iní, či prežijeme svoj život na prázdno a náš život zapadne prachom zabudnutých spomienok.” Preto hľadajme najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a toto všetko ostatné vám bude pridané.” Ďakujeme Bohu za všetkých, ktorí prispeli a budujú aj dnes kultúrne  mravné a  morálne hodnoty nášho národa. Amen

Nie je možné komentovať.