Svätodušné sviatky 2016

Modlitba z knihy Keď chýbajú slová…
Duchu Svätý, vyznávame v hlbokej pokore, že neraz nie sme schopní utíšiť sa, upokojiť v hluku sveta a podliehame náporom, čo nás odďaľujú od pravdy, hoci vieme, že len Ty, Duchu Svätý, nám otváraš oči pre pravdu Božiu, pre lásku, zjavenú nám v Pánovi Ježišovi Kristovi, pre spásu, ktorú nám On vydobyl na dreve kríža na Golgote. Prosíme, pracuj v nás mocne, premáhaj naše neduhy. Utvrdzuj vo viere, v oddanosti, a v láske. Veď, len tak sa môžeme stať Kristovými požehnanými nástrojmi v tomto  našom svete. Zbavuj nás všetkého, čo by ubližovalo našim blížnym, čo by ich vzďaľovalo od Teba. Nech Tvoja sila a moc, Duch Svätý premáha celý náš svet. Amen

Nie je možné komentovať.