Úcta k starším

kvety_1Predposledná nedeľa cirkevného roka  nás pozýva k tomu, aby sme si uvedomili, že raz každý z nás bude stáť pred Bohom.

Boží súd nikoho nemôže obísť. A preto je dobré aby sme  prehodnotili to ako žijeme. Lebo Pán Boh nás bude hodnotiť podľa našich slov, myšlienok a skutkov. Sestra farárka Viktoria Lisáková zdôraznila tieto slová vo svojej kázni. K obohateniu záverečných nedieľ cirkevného roka prispeli aj naši žiaci z Evanjelickej základnej školy ZO v Rimavskej Sobote so svojim pásmom, ktoré sa týkalo úcty  ku starším ľuďom. Zdôraznili, že je potrebné  sa úctivo správať ku všetkým ľuďom rovnako  a s úctou. A túto úctu máme prejavovať aj k chorým, nevládnym  a trpiacim. Nakoľko v dnešnej dobe veľmi absentuje slušnosť a chýbajú základne návyky slušného správania. Sme radi, že naši žiaci prispeli k osvojeniu týchto hodnôt.

„Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.“ Rim 12, 10

Monika Kisantal Hansková

Nie je možné komentovať.