Nanebovstúpenie Pána Ježiša

Oslava Pána Ježiša začala Vzkriesením, ale vrcholí nanebovstúpením. Po 40. dňoch Pán vystupuje do neba. Keď sme dnes spolu s apoštolmi svedkami Jeho nanebovstúpenia, uvedomujeme si, že tento sviatok nám pripomína, kde je cieľ nášho života. Tým cieľom je nebo. Ako nás spája láska k Ježišovi, tak nás spája aj spoločná túžba po dosiahnutí tohto večného domova.
Kristovo nanebovstúpenie značí definitívny vstup Ježišovho človečenstva do nebeskej domény Boha. Ježiš Kristus nás predchádza do Otcovho slávneho Kráľovstva, aby sme my, údy Jeho tela, žili v nádeji, že sa jedného dňa naveky spojíme s Ním. Ježiš Kristus, keď vstúpil do nebeského Svätostánku, sa neprestajne prihovára za nás.
On je už tam, ale je aj s nami. My sme ešte tu, ale sme aj s Ním. On je s nami skrze svoje božstvo, moc a lásku. My s Ním sme skrze vieru, nádej a lásku a to lásku k Nemu.

Nie je možné komentovať.